Poetry: 3¦×Fń–Qé3= Miá†

Igor Štromajer
3¦×Fń–Qé3= Miá†
— one hundred and one poem

Paperback, 14.8 cm x 21 cm, 108 Pages
ISBN: 978-1-326-98492-2
Prints in 3-5 business days.
€5.86
lulu.com/spotlight/intima_org

×k‡X‹-+Ô[ô |Ń‚xăö9

Bzh91 AY&SY’˙K8 _
ﬦ¹^°•÷ï ˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ń› ěµÎ
?ýa” 7Ĺ¹d¹^ …÷Ő÷
É ¸ H-.- †°¬HQR =çŔ$_U9^
»Ŕ € 0”Ń{g⚯p ĺ^ ﬦ¹^°•÷ï
ů ŰruHZ //Őlezn ¸wsşűp+ŮM ﬦ
¹^°•÷ï ÷Ëď}ę1öw =Ýĺö
7Ó» íZŕ ú-.->ú 3 w’)ľű=6h
znMÇ }á¹ H$>ůî6‚ eÇ ¸űť Ô
xú «†°¬)†°¬.Ŕ ° »Ę⚯ úy>YV… }Ě
˝€ Ůô ª °ún( R}=O «ë*P*⁷ ‚
BT” ﬦ¹^°•÷ï †-X R 7rt¬
¦¹^°•÷ï 4¦i†°¬ //ďy€ 8ô1Dŕ I Z¨ş°ŐtÎ Ŕ2

3¦×Fń–Qé3= Miá†
-oµ4×
One hundred and one poem by Igor Štromajer, 2017.
Based on www.intima.org/miat, 2012 and www.intima.org/3xfnqe3miat.pdf, 2016.
ISBN: 978-1-326-98492-2
IN/CN: 00936-30973
Written in Hamburg and in Frankfurt am Main, from 2012 to 2017.
Published by www.intima.org, 2017.

+ 0§n–3¦é×F= Miá†, audio/eBook by Igor Štromajer, 2012

 

Author: intima.org

a=tF² • └⦿✚⦿┘