a=tF² · Kiblix 2022

Igor Štromajer
a=tF²
To find the art (a), you multiply the time (t) by the square of the force (F²)

• an apocalyptic electric landscape (situation / exhibition)2-1_567643Love and Peace • group exhibition, part of the KIBLIX – 10th International Festival of Art, Technology, and Science
Kibla Portal, Maribor
16 November – 30 December 2022

• opening: Wednesday, 16 November 2022 at 7 pm
• opening times → Mon–Fri: 15:00–19:00

• curators: Aleksandra Kostič and Peter Tomaž Dobrila
• in memory of Aleksandra Kostič

786537

technologia morta • still tech

Memory serves to deceive, to betray us, to misrepresent rather than paint and describe the past. A deceitful memory does not offer an authentic image of the past of which it speaks, but always only a deceptive, a fraudulent, fabricated, and distorted image.

margin: auto;
}
gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
gallery_shortcode() in wp-includes/media/
if(ie){
XX=document.body.clientWidth;
point1.style.right=XX;
}
else if (ns6){
XX=window.innerWidth
document.getElementById(‘point1’).style.right=XX
}
function reloc1()

“Watch out for false artists. They come to you in artists’ clothing, but inwardly they are lifeless algorithms.”
— Mathview 7:15

57776576

“For the 10th anniversary of KIBLA PORTAL, the largest independent exhibition space for contemporary art, the curators of the festival Aleksandra Kostič and Peter Tomaž Dobrila decided to gather the production of the RUK network and highlight the designs and creations of local artists. In an era of media unification, closing of distribution channels of the World Wide Web, deplatforming, bans and censorship, restriction and exclusion, opening our eyes and awakening, »good morning« seems like a curse word. Or at least a call for prosecution. That there is no place for art and having your own opinion in World War III is a pretext for the convinced and the resigned, for the withdrawn and the insufficient, for the surrendered and the cobbled-together, for whom we at KIBLIX have been opening the channels of a future coming true since the beginning, in 2022. On the 20th anniversary of KIBLIX, we flirt with the here and now, looking back and looking forward.
We have used all the means at our disposal to do so. The way they are. Confronting the works that stem from the postulates of consideration, reflection and radiation, openness and collaboration, mutuality and respect, ideas and action – all this was just a push towards assembling the parts into a coherent community and opening up spaces to realize projects with knowledge and knowing, creativity and ingenuity, research and experimentation, and with the materials and resources at our disposal.”

Invited artists: BridA, Tanja Vujinović, Toni Soprano – Meneglejte, Aphra Tesla, Marko Batista, Ana Pečar, Igor Štromajer, Nataša Berk.

4324343

Ljubezen in mir • skupinska razstava v okviru 10. festivala KIBLIX 2022
Kibla Portal, Maribor
16. november – 30. december 2022

• odprtje: sreda, 16. novembra 2022 ob 19h
• odpiralni čas → pon–pet: 15:00–19:00

• kuratorja: Aleksandra Kostič in Peter Tomaž Dobrila
• v spomin Aleksandri Kostič

24564562457TVS 1, Kultura, 16. 11. 2022

Igor Štromajer
a=tF²
Umetnost (a) dobimo, če čas (t) pomnožimo s kvadratom sile (F²)

• apokaliptična električna pokrajina (habitat / razstava)

Namesto da bi opisoval in slikal preteklost, spomin zavaja, izdaja in jo izkrivlja. Vsak spomin je lažniv, zato ne ponuja pristne podobe preteklosti, o kateri govori, temveč vedno le zavajajočo, goljufivo, izmišljeno in izkrivljeno podobo.

“Varujte se lažnih umetnikov, ki prihajajo k vam v umetniški obleki, znotraj pa so neživi algoritmi.”
— Mate:j 7,15

543514514

“Kuratorja festivala Aleksandra Kostič in Peter Tomaž Dobrila sta se odločila, da za 10. obletnico največjega neodvisnega razstavišča za sodobno umetnost Kibla Portal zbereta produkcijo RUK in izpostavita snovanja in stvaritve domačih umetnic in umetnikov. V času unifikacije medijev, zapiranja distribucijskih kanalov svetovnega spleta, deplatformiranja, izločevanja, prepovedi in cenzur, omejevanja in izločanja, prebujanja in prebujenja se zdi »dobro jutro« kot kletvica. Ali vsaj poziv na pregon. Da v III. svetovni vojni ni prostora za umetnost in lastno mnenje, je pretveza za prepričane in sprijaznjene, za umaknjene in nezadostne, za vdane in speštane, ki jim na KIBLIXu od vsega začetka, leta 2022 odpiramo kanale uresničenih prihodnosti. Ob 20. obletnici festivala KIBLIX se spogledujemo s tukaj in zdaj, gledamo nazaj in oziramo naprej.
Pri tem smo uporabljali vsa sredstva, ki jih imamo na razpolago. Takšna, kot so. Soočenje z deli, ki izhajajo iz postulatov upoštevanja in (od)sevanja, odprtosti in sodelovanja, medsebojne vzajemnosti in spoštovanja, zamisli in delovanja so bile samo poriv k sestavljanju delov v koherentno skupnost in odpiranju prostorov uresničevanja projektov z znanjem in vedenjem, ustvarjalnostjo in iznajdljivostjo, raziskovanjem in eksperimenti ter z materiali in sredstvi, ki jih imamo na razpolago.”

Vabljeni umetniki in umetnice: BridA, Tanja Vujinović, Toni Soprano – Meneglejte, Aphra Tesla, Marko Batista, Ana Pečar, Igor Štromajer, Nataša Berk.

768345

k22-1

Author: intima.org

a=tF² • └⦿✚⦿┘